top of page

תעודת רופא למשרתי הצבא

חוות דעת לצה"ל

עשרות חיילים נעזרים מדי שנה בחוות דעת פסיכיאטרית לקראת הפגישה עם פסיכיאטר צבאי. במהלך עבודתי פגשתי חיליים שנתקלים לא פעם בקשיים רבים לשרת בצה"ל בתפקיד מסויים. לעיתים הם מתקשים להסביר את מצוקתם. הניסיון מלמד שחוות דעת מסוג זה מסייעת מאוד בקידום עינינו של החייל,  תעזור לחייל להסביר את בעיה למסגרת צבאית, ותזרז את שיבוץ המתאים או לחילופין, תביא לסיום שירותו הצבאי.

חוות הדעת מוגשת לוועדה הצבאית והיא תסייע לוועדה או לקב"ן (הבודק הצבאי) להעריך את מצבו הנפשי של הפונה. מטרת התהליך היא למצוא מסגרת מתאימה לאלו המעוניינים לשרת ולמנוע פגיעה באלו העלולים להיפגע מהשירות. במידת הצורך ולפי העניין, ניתן להמליץ על סיוע מקצועי גם לאחר הגשת חוות הדעת.

68 צפיות

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page