top of page

תעודת רופא לביטוח לאומי

תעודת רופא לביטוח לאומי

תעודת רופא לביטוח לאומי  משמשת בהליכים כמו קביעת נכות נפשית. במקרים אלו חוות דעת פסיכיאטרית לנכות נפשית מסייעת להוכחת נכות תפקודית הנובעת ממצבו הנפשי של האדם.  מקרים כאלו יכולים להיות הליכי תביעה מול ביטוח לאומי, בתהליך זה מתבצעת הערכת נכות נפשית ונכות תיפקודית, ונבדק הקשר בין הנכות הנפשית אם קיימת לבין הפגיעה התפקודית. אם קיים קשר סיבתי, אז יש עילה לתביעה בנושא זה.


במידה והלקוח מיוצג על ידי עורך הדין, אשמח לשוחח עם עורך הדין טרם ביצוע הבדיקה ולסייע לו לקבוע איזה מסמך נדרש עבור הלקוח שלו. חוות הדעת המוגשת לביטוח לאומי נערכת באופן שונה מחוות דעת אחרות שכן היא אמורה לסייע לוועדה בביטוח הלאומי להגיע לקביעת הנכות.


פעמים רבות, עקב לחץ העבודה בביטוח הלאומי, הועדות עלולות להיות קצרות. חוות דעת אשר ערוכה באופן מיטבי, מסייעת לתת לוועדה את המידע הנדרש לה בכדי להעריך בצורה מקיפה יותר את הנכות של הפונה ולקבוע עבורו את אחוזי הנכות המתאימים. =
116 צפיות

Comentários


Post: Blog2 Post
bottom of page