top of page

חוות דעת פסיכיאטרית משפטית

זוהי חוות דעת רפואית אשר נערכה על ידי פסיכיאטר ומשקפת את מצבו הנפשי של האדם שנבדק. לצורך ביצוע חוות דעת פסיכיאטרית הפסיכיאטר יבצע בדיקה פסיכיאטרית, ועל פי הצורך יבקש לפעמים ביצוע מבחנים אישיותיים או מבחני קוגניציה. לעתים הוא יבקש בדיקות רפואיות כלליות ומסמכים רפואיים קודמים וכן יבדוק בספרות המקצועית מחקרים קודמים ומידע המוכיח את טענותיו.

המלצות הפסיכיאטר בעלות חשיבות מכרעת שכן רוב עורכי הדין נותנים דגש מיוחד לחלק זה. המלצות אשר אינן מבוססות בצורה טובה על ממצאי הבדיקה ועל ההיסטוריה של הנבדק, יאפשרו לבית המשפט להחליט שלא לקבל את חוות הדעת.

לכן, חשוב שחוות דעת פסיכיאטרית שתהיה איכותית, ערוכה בצורה טובה, ברורה ומנומקת כראוי. וככזו, תהיה לה בעלת חשיבות מכרעת בבית המשפט.80 צפיות

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page