top of page

חוות דעת אפוטרופסות/צוואה

חוות דעת פסיכיאטרית לשם אפוטרופסות או לצוואה – היא הגורם הנפוץ ביותר לביצוע חוות דעת. בחוות דעת זו הפסיכיאטר צריך להציג את דעתו בנושא היכולת הקוגניטיבית של אדם ויכולתו להבחין במתרחש סביבו. כשפסיכיאטר עורך חוות דעת פסיכיאטרית למינוי אפוטרופוס הוא צריך לבדוק את יכולתו של אדם לדאוג לענייניו. האם הוא מודע למצבו הגופני או הכלכלי, האם הוא יכול להחליט בנוגע לביצוע פעולות גופניות או החלטות כלכליות.

בחוות הדעת, הפסיכיאטר קובע האם הנדבק כשיר לקבוע למי להוריש את רכושו. במידה והפסיכיאטר מתרשם שהאדם אינו כשיר לדאוג לענייניו הוא יכול להמליץ על מינוי אפוטרופוס לבית המשפט.


לצורך חוות הדעת הפסיכיאטר מצריך לבדוק האם האדם מודע לרכוש שלו, מודע למוטבים של הצוואה ומה יכולות להיות התוצאות השונות של ההחלטות הכלכליות שיכתבו בצוואה. המטרה של חוות דעת פסיכיאטרית לצוואה היא למנוע מצבים שבהם אנשים לא מודעים לפעולות שהם עושים וכתוצאה יכולים להיות מנוצלים לרעה.


המקרים בהם מומלץ לשקול עריכת חוות דעת במקביל לצוואה הינם כאשר גיל הלקוח הינו מעל 65, הלקוח נוטל תרופות בעלות השפעה נפשית (תרופות לשיפור שינה או תרופות פסיכיאטריות), הלקוח טופל בעבר בטיפול נפשי או חווה קשיים נפשיים או רגשיים, או כאשר קיים חשש כי הצוואה לא תמומש. חוות הדעת תבוצע בשיתוף פעולה אדוק עם הלקוח , משפחתו וכן עם עורך דין של הלקוח בכדי לספק ללקוח ביטחון כי הצוואה תמומש כפי שנכתבה ובהתאם לרצונו.52 צפיות

Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page